A woman is writing on a piece of paper.

Vores ydelser

Med vores faglige rådgivning og professionelle kompetencer, får du et overskueligt projektforløb. Vi kan håndtere planlægningen af alle slags byggeprojekter, og vi sørger for, at din idé bliver til virkelighed. Læs mere om, hvilke arkitektydelser, vi tilbyder.

Generelle arkitektydelser

Fra idé til virkelighed

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser, der dækker hele byggeprocessen fra idéfasen til den endelige færdiggørelse af dit byggeprojekt. Vi skitserer og udvikler dine idéer med innovativ rådgivning og eksekvering. Vores erfarne arkitekter laver indledende tegninger, og tilpasser dem i tæt samarbejde med dig. Vi udarbejder også dispositionsforslag med konkrete plan-, snit- og facade tegninger samt hjælper med at sikre byggetilladelsen hurtigt og effektivt. Under udførselsfasen sørger vi for præcise detalje- og udførselstegninger, så dit byggeri bliver bygbart. Gennem løbende projektopfølgning og fagtilsyn sikrer vi, at alle aspekter af byggeriet lever op til de forventede standarder og kvalitetskrav. Vores dedikerede team af arkitekter, bygningskonstruktører og fageksperter står klar til at skabe en professionel og bygbar løsning til dit byggeprojekt.

CERTIFICERET BRANDRÅDGIVNING (BK2)

Overhold alle krav og regler med erfaren vejledning

Vi kan yde certificeret brandrådgivning, der sikrer, at dit byggeprojekt overholder alle de gældende regler inden for de præaccepterede løsninger jf. Bygningsreglementet 2018 (BR18). Med vores certificerede brandrådgiveres store faglige ekspertise og holistiske tilgang til brandsikring af byggeri, kan du vide dig sikker på, at der tages hensyn til potentielle risici i samtlige faser af byggeprocessen, og vi supplerer med den nødvendige dokumentation i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse og senere ibrugtagning af byggeriet.

Vi kan håndtere brandsager op til brandklasse 2 (BK2). I samarbejde med eksterne rådgivere, kan vi også håndtere sager i højere brandklasser.

SIKKERHEDSKOORDINERING

Skab et trygt arbejdsmiljø og undgå uheld

Vores uddannede sikkerhedskoordinatorer anvender de nyeste sikkerhedsstandarder og krav til at optimere sikkerheden på din byggeplads. Med vores specialisters praktiske erfaring, kan du vide dig sikker på, at alle håndværkere og fagfolk på din byggeplads arbejder under trygge forhold, der lever op til alle myndighedernes regler.

ENERGIrådgivning

Effektivisér din bygnings energiforbrug

Vores energikonsulenter sikrer, at din bygning overholder kravet til energiforbrug, uanset om det er nybyg, tilbygninger eller renovering af eksisterende ejendomme. Vi laver blandt andet energi- og varmetabsrammer til brug i byggeansøgninger, udførelse af byggeriet og færdigmeldinger.

Vi har indgående kendskab til de parametre, der afgør hvordan, bygningen bedst muligt overholder krav til energiforbruget. Vi kan derfor også rådgive herom, og tænke dette med ind allerede i de indledende faser af byggeriet.

DGNB

En velovervejet strategi skaber et attraktivt projekt

Vores DGNB-certificerede konsulenter kan tilbyde bæredygtighedsrådgivning og assistance, for at få dit byggeri certificeret. Certificeringsordning er et bæredygtigt kvalitetsstempel, hvor der med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål foretages en helhedsorienteret vurdering af bygningen. I ordningen er der ligeligt fokus på bæredygtighed, der omfavner miljømæssige-, økonomiske- samt sociale forhold. Målet er dermed at skabe arkitektur med sunde og gode rammer, der har brugeren i centrum.

Vi kan assistere med at udvikle en bæredygtighedsstrategi og sætte målsætninger for dit byggeprojekt. Altafhængigt af dit projekts potentiale og ambitionsniveau kan vi i fællesskab sætte realistiske mål for bæredygtighedstiltag, der kan tilføre projektet kvalitet og værdi til gavn for både dig og brugerne. En certificering behøver ikke nødvendigvis at være målet; vi kan lige så vel udvælge de vigtigste parametre, som du ønsker at fokusere på og fastsætte konkrete målsætninger derudfra.

LCA

Vælg de rette materialer til dit projekt

En livscyklusanalyse er et vigtigt værktøj til at sikre, at din bygnings materialevalg og dets miljøpåvirkning er hensigtsmæssige i hele byggeriets og materialets levetid. I de indledende faser kan vores LCA-certificerede specialister benytte deres ekspertise til at vurdere miljøbelastningen af samtlige materialer, og samtidig rådgive om alternativer og potentielt bedre valg. LCA-analyser er som regel også et krav for at opnå bæredygtighedscertificeringer, der kan gøre din bygning mere attraktiv for slutbrugerne. I nogle tilfælde vil en LCA-beregning være nødvendig for at opnå byggetilladelse på dit byggeri, og i løbet af de næste par år vil kravet hertil skærpes.

IKT-ledelse

Digital ekspertise der sikrer et problemfrit forløb

Vores certificerede IKT-ledere er uddannede til at strukturere og strømline digitale arbejdsprocesser, samt at aktivere og vedligeholde alle relevante digitale værktøjer i et projekt. Dette medvirker til et godt samarbejde på holdet, og at det færdige resultat overholder de juridiske og aftalemæssige aspekter på byggesagen. Vores IKT-ledere kan rådgive dig indenfor alle aspekter i IKT-bekendtgørelsen og hvilke kvaliteter, det har for dit projekt.

Dette kan inkludere:

  • Behovsafklaring af ydelser indenfor IKT-bekendtgørelsen samt udarbejdelse af en IKT-aftale
  • Implementering af systematisk klassificering af bygningsdele til glæde for både projektholdet og det efterfølgende driftsteam
  • Opsætning af fælles kommunikationsplatform - ét centralt sted til al information og kommunikation vedrørende byggesagen
  • Fællesstandarder for dokumenthåndtering, der sikrer, at projektmaterialet er til at finde og at intet går tabt
  • Tilrettelæggelse og eksekvering af særlige ydelser, der er relevante for dit specifikke projekt
  • Strukturering af den digitale projektering, så projektmaterialet er tilpasset til og imødekommer dine behov ifm. digitalisering, udbud, udførelse, mangelhåndtering, drift, mm.

Med en IKT-leder tilknyttet dit projekt, kan du forvente en konkret og robust struktur i projekteringsforløbet, der sikrer færre fejl, bedre koordinering og som følge heraf et effektivt og problemfrit forløb.

A row of multi - family houses in a residential area.

Skitsering & Dispositionsforslag

Vi videreudvikler din drøm med innovativ rådgivning og eksekvering

Et projekt begynder som regel med, at visionen for byggeriets design og rammer skal fastlægges. Derfor indleder vores arkitekter idéfasen med at skitsere idéerne bag bygningen, som efterfølgende kan justeres og tilpasses, indtil vi når et resultat, der er tilfredsstillende og repræsenterer den drøm, som I har. I disse tegninger tages der naturligvis også forbehold for både økonomiske forhold og tekniske betragtninger, så slutproduktet bliver bygbart.

Efterfølgende udvikles et dispositionsforslag, hvor vores arkitekter udarbejder konkrete plantegninger og snittegninger for din bygning. Disse inkluderer placering af rum, størrelser samt rummenes højde. Dertil udarbejdes der som regel også en facadetegning samt en plan for, hvilke materialer der skal anvendes. Omfanget af dette forløb varierer fra projekt til projekt.

Myndighedsprojekt

Opnå din byggetilladelse hurtigt & effektivt

Efter at dispositionsforslaget er godkendt af alle involverede parter skal projektet godkendes af de relevante myndigheder. Her arbejder vi og byggefirmaet i fællesskab på at forfatte en samlet projektbeskrivelse, der inkluderer alle byggeriets detaljer. Denne sendes derefter som ansøgning til kommunen, som skal godkende det og udstede byggetilladelsen. Vi har udpræget kendskab til disse processer og ved, hvad en sådan ansøgning skal inkludere, så I hurtigt kan få projektet godkendt og starte byggeriet.

Udførselsprojekt

Styr på detaljerne

I denne fase fastlægges alle de detaljer og justeringer, der skal til, for at bygningen får præcis det udtryk, som du ønsker. Her er der tale om valg af specifikke materialer, placering af el til lamper og stikkontakter, farvevalg, og hvad der ellers måtte mangle. Hertil udarbejder vores arkitekter detalje- og udførselstegninger, så både du og vi har det komplette overblik, og intet element overlades til tilfældighederne.

Projektopfølgning

Løbende sparring skaber de bedste resultater

Som projekterende partner foretager vi regelmæssige projektopfølgninger, efter at byggeriet er startet, for at sikre, at samtlige aktører, der er involveret i byggeriet, er velinformerede omkring alle de relevante aspekter, så vi minimerer antallet af fejl og mangler. Projektopfølgningen kan planlægges i fællesskab på forhånd, således at entreprenørerne og andre involverede kan få mulighed for at stille spørgsmål på kritiske tidspunkter i byggeriets faser. Under projektopfølgningerne tager vi løbende stilling til problemer, som entreprenørerne møder i deres arbejde, så det kan blive løst hurtigt og på mest hensigtsmæssig vis.

Fagtilsyn

Vær sikker på, at alt forløber, som det skal

Vores bygningskonstruktører og fageksperter foretager gerne et fagtilsyn på dit byggeprojekt. Formålet med et fagtilsyn er at vurdere, om den grundige planlægning, der går forud for et projekt, eksekveres korrekt i praksis. Heri indgår derfor en vurdering af, om arbejdet udføres korrekt af bygherren, om materialekvaliteten lever op til det forventede, og om de fremsatte krav overholdes. Dertil består en del af fagtilsynet også i at føre kontrol med bygherrens dokumentation for alle byggeriets aspekter, men specielt kvalitetskontrol. Ved at vælge kompetente og erfarne eksperter til at varetage fagtilsynet på din byggeplads, er du sikker på, at alle aspekter af byggeriet foregår som planlagt.